ခႏၶာကိုယ္ ေနရာအစံု အသားလႈပ္​ျခင္​း နမိတ္အ​ေဟာႏွင့္​ အိပ္​မက္မက္​ျခင္​း နမိတ္

မိမိဖတ္ ႐ႈၿပီး အျခား ေသာ သင္ ၏ မိတ ္ ေဆြမ်ား ဖတ္ ႐ႈႏိုင္ ရန္ Like&Share ေလးလုပ္ ေပးပါ ။

-အသားလႈပ္ျခင္း နိမိတ္အေဟာ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

-ဦးေခါင္းလႈပ္ျခင္း ➖ ကြၽန္၊သူမ်ားခိုင္းတာလုပ္မည္။

-ဦးေရလႈပ္ျခင္း ➖ အဖ်ားအနာျဖစ္မည္။

-ထိပ္လႈပ္ျခင္း ➖မင္း ၊ အႀကီးအကဲ ပူေဇာ္ရသည္။

-ႏွာေခါင္းလႈပ္ျခင္း ➖ ခ်စ္သူရ ၊ခ်စ္သူမ်ားသည္။

-အထက္ႏႈမ္းခမ္းလႈပ္ျခင္း ➖ ရန္ျဖစ္ရမည္။

-ေအာက္ႏႈမ္းခမ္းလႈပ္ျခင္း ➖ အၿမိန္အရသာ၊အစားေကာင္းစားရမည္။(အေဝးစကားၾကားရမည္)

-ေမးဖ်ားလႈပ္ျခင္း ➖ အခ်င္းမ်ား၊စကားမ်ားရမည္။

-လည္းပင္လႈပ္ျခင္း ➖ တန္ဆာရသည္။(္ဇလုပ္-လွုပ္ မူ လိုခ်င ္ ေသာ အရာရမည္ )

ေက်ာကုန္းလႈပ္ျခင္း ➖ အဝတ္ပုဆိုးရသည္။

-ႏွလံုးသားလႈပ္ျခင္း ➖ ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ ဥစၥာလာေပးသည္။

-ခ်က္လႈပ္ျခင္း ➖ ႏွစ္လိုေသာ ဥစၥာရသည္။(ေကာင္းခ်ီးေပးသည္)

-အဂၤါ ဇတ္လႈပ္ျခင္း ➖ စကားေကာင္းဆိုရသည္။ဥစၥာရသည္။(လင္းႏွင့္မယားစကားမ်ားရသည္)

-ခါးလႈပ္ျခင္း ➖ ဥစၥာေပ်ာက္သည္။

-ကိုယ္လႈပ္ျခင္း ➖ မယားႏွင့္ အထူးစကားေျပာရသည္။

-လက္ယာဘက္ အသားလႈပ္ျခင္း နိမိတ္အေဟာ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

-ဦးကင္းလႈပ္ျခင္း ၊ႏို႔လႈပ္ျခင္း၊ေပါင္းသာလႈပ္ျခင္း ➖ လာဘ္ရသည္။

-မ်က္ခံုးလႈပ္ျခင္း ➖ လာဘ္ရသည္။ ခင္ပြန္းပူေဇာ္သည္။

-ပါးလႈပ္ျခင္း၊ပုဆစ္လႈပ္ျခင္း ➖ ခ်စ္သူေတြ႔သည္။

-လက္ျပင္လႈပ္ျခင္း ➖ ခ်မ္းသာရသည္။

-လက္ရံုးလႈပ္ျခင္း ➖ ခင္းပြန္းေကာင္းကိုဖူးရသည္။

-ေအာက္မ်က္ခမ္းလႈပ္ျခင္း ➖ ရန္ေတြ႔သည္။

-ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ျခင္း ➖ ခ်စ္သူႏွင့္စကားဆိုရသည္။

-လက္ဝါးလႈပ္ျခင္း ➖ အၾကံၿပိးစီးသည္။

-နားေတာင္းလႈပ္ျခင္း ➖ အပူေဇာ္ခံရသည္။

-ဝမ္းပ်ဥ္းလႈပ္ျခင္း ➖ အစားေကာင္းစားရသည္။

-ခါးလႈပ္ျခင္း ➖ အေဆြမွာ ဥစၥာရသည္။

-တင္သားလႈပ္ျခင္း ➖ မိဘအမ်က္လိုသည္။

-ျမင္းေခါင္းလႈပ္ျခင္း ➖ ေကာင္းျမတ္သည္။

-ေျခဖဝါးလႈပ္ ➖ ခရီးသြားရသည္။

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

-လက္ဝဲဘက္ အသားလႈပ္ျခင္း နိမိတ္အေဟာ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

-ဦးကင္းလႈပ္ျခင္း ➖ မေကာင္းသတင္း ၾကားရမည္။

-မ်က္ခံုးလႈပ္ျခင္း ➖ ခင္ပြန္းေကာင္းေတြသည္။ၾကံသမ်ွ ၿပိးစီးသည္။

-ပါးလႈပ္ျခင္း ➖ ေရႊ ၊ ေငြရသည္။

-လက္ျပင္လႈပ္ျခင္း ➖ ခ်မ္းသာရသည္။

-လက္ရံုးလႈပ္ျခင္း ➖ ဥစၥာေပးလာသည္၊အမႈေအာင္သည္။

-ေအာက္မ်က္ခမ္းလႈပ္ျခင္း ➖ ရန္ေတြ႔သည္။

-ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္ျခင္း ➖ အမ်က္လိုသည္။(အေဝးစကားၾကားရသည္)

-လက္ဝါးလႈပ္ျခင္း ➖ အမူေကာင္းေအာင္သည္။

-နားလႈပ္ျခင္း ➖ သူႏွစ္လိုသည္၊လာဘ္ရသည္။

-ပုခံုးလႈပ္ျခင္း ➖ ဥစၥာပို႔လာသည္။

-ခ်ိဳင္းလႈပ္ျခင္း ➖ စည္းစိမ္းႂကြယ္ဝသည္။

-ဝမ္းပ်ဥ္းလႈပ္ျခင္း ➖ လာဘ္ရသည္။

-ခါးလႈပ္ျခင္း ➖ အေဆြမွာ ဥစၥာရသည္။

-ေပါင္သားလႈပ္ျခင္း ➖ အိမ္တြင္းသူႏွင့္ မ်က္လိုသည္။

-ဆီးစပ္လႈပ္ျခင္း ➖ အမိမ်က္လိုသည္။

-တင္သားလႈပ္ျခင္း ➖ ပူေဇာ္လာသည္၊မ်က္လိုသည္။

-ျမင္းေခါင္းလႈပ္ျခင္း ➖ မိန္းမႏွင့္ မ်က္လိုသည္။

တန္ဖိုးရွိေသာ ဗဟုသုတမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတျပတိုက္ ေပ့ေလးကို Like လုပ္ထားရေအာင္ေနာ္…။

အိမ္ မက္ မက္ ျခင္ း ဆိုင္ ရာ နိမိိတ္ အ ေဟာ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

– အိမ္မက္ေသာအခါ ၄ပါး

– ၁။ေန့အခါမက္မက္ျခင္း မွန္ ➖ မမွန္ ၂ပါး

– ၂။ညဥ့္ဦးယံမက္ျခင္း မွန္ ➖ မမွန္ ၂ပါး

– ၃။မိုးေသာက္ယံမက္ျခင္း ➖ အမွန္

– ၄။အာ႐ုဏ္တတ္မက္ျခင္း ➖ အမွန္

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

– တစ္နည္း အိမ္မက္ေသာအခါ ၅ပါး

– ၁။ညဥ့္ဦးယံမက္ျခင္း ၁ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ ေပးသည္။

– ၂။မိုးေသာက္ယံမက္ျခင္း ၂ႏွစ္အတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ ေပးသည္။

– ၃။အာ႐ုဏ္တတ္မက္ျခင္း ၁လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ေပးသည္။

– ၄။နံနက္ေနထြက္မက္ျခင္း ၇လအတြင္း အက်ိဳးအျပစ္ ေပးသည္။

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

-ျမင္သည္ကိုစြဲ၍ မက္ေသာ အိမ္မက္မ်ား

-ေစတီ႐ုပ္ပြား၊ပုထိုးကို ျမင္မက္ေသာ ➖ နတ္ႀကီးတို႔ ခ်စ္ခင္သည္။

-ဘုရားစင္တု ႐ုပ္ပြားႂကြသြားသည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ က်က္သေရတိုးသည္။

-ေန၊လ ၾကတ္သည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ဘုန္းရိွေသာသား ဖြားသည္။

-အသီးအရြက္ ျပည့္စံုေသာ သစ္ပင္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ဥစၥာျပန္ပြား၍ မ်ားျပားသည္။

-အုန္းသီး၊ထန္သီးကို ျမင္မက္ေသာ ➖ လာဘ္ရသည္။

-ေရအိုးတြင္ လ,က်သည္ လည္းေကာင္း၊လယ္တြင္က်ားေရာက္သည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္မက္ေသာ ➖ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သည္။

-ေန၊အိမ္၊လ ဖြဲ႔သည္ကို ျမင္မက္ေသာ➖ ေက်းဇူး ႀကီးစြာ ခ်မ္းသာသုခရသည္။

-ေန၊လ မြန္းတည့္သည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ခ်မ္းသာႀကီးသည္။

-အိမ္ၿပိဳ၊ေတာင္ၿပိဳ၊ဘုရားၿပိဳ သစ္ပင္က်ိဳးသည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ေဘးႀကီးစြာေရာက္သည္။

-ၾကယ္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ သူတစ္ပါးထက္ျမတ္သည္။

-ထမ္းစင္ထက္ က်ီးနားသည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ နာဖ်ားေသေပ်ာက္သည္။

-ေရကိုေနာက္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ေဘးႀကီးစြာေရာက္သည္။

-ေရၾကည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ခ်မ္းသာသည္။ရန္းၿငိမ္းသည္။

– က်ားကို ျမင္မက္ေသာ ➖ မေကာင္းပါ။

-လွည္း၊ပ်ဥ္း၊စာစည္းဆံု၊ခ်ားရဟတ္တို႔ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ မေကာင္းၾကံသည္။

-ခ႐ုကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ေဘးႀကီးသည္။

-ဘုရား႐ုပ္ထုကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ဘုန္းႀကီးသည္။

-အယူမွားေသာသူတို႔ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ မိစၦာနတ္ေႏွာက္ယွက္သည္။

-ဆင္၊ျမင္၊ဗိုလ္ပါကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ခ်မ္းသာသည္။

-စစ္သည္အမ်ား လာသည့္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ေရာဂါရသည္။

-ေမ်ာက္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ေရြေငြ ရသည္။

-ေခ်ာင္း၊ကန္ေရကို ျမင္မက္ေသာ ➖ သူႀကီးျဖစ္သည္။

-ဥယ်ာဥ္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ လာဘ္ရသည္။

-အိမ္ကို မီးေလာင္းသည္ ျမင္မက္ေသာ ေဘးေရာက္သည္။

-ရဟန္း အိမ္တြင္ေနသည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

-အပုတ္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ လာဘ္ရသည္။

-အိုးလည္ျပတ္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ မေကာင္းပါ။

-ၾကက္ခြပ္သည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ တရားေတြ႔သည္။

-ကြၽဲလာသည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ေဘးေတြ႔သည္။

-ကြၽဲခတ္သည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ရန္ေတြ႔သည္။

-စပါးကို ျမင္မက္ေသာ စကားျဖစ္လာသည္။

-ဝက္ခ်င္းပတ္သည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ရန္ျဖစ္သည္။

-လယ္ကတံုတိုင္လဲသည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ကိုးကြယ္္ ျပဳသူသည္။

-လဲကတီးတိုင္လဲသည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ မယားေသးသည္။

-တိုင္မ လဲသည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ မိမိေသသည္။

-ဖြဲ႔မီး တေငြ႔ေငြ႔ ျမင္မက္က ➖ အပူေတြ့သည္။

-မီးဖိုကို ျမင္မက္က ➖ အလြန္ပူသည္။

တန္ဖိုးရွိေသာ ဗဟုသုတမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတျပတိုက္ ေပ့ေလးကို Like လုပ္ထားရေအာင္ေနာ္…။

-သူေသသည္ ျမင္မက္က ➖ အၿပီးအစီးေရာက္သည္။

-သူေသသည္ ထသည္ ျမင္မက္က ➖ စကားေဟာင္းေပၚသည္။

-ေႁမြးေပြး ေႁမြေဟာက္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ရန္ေပ်ာက္သည္။

-မုန္းတိုင္ထသည္ ျမင္မက္က ➖ ေၾကာင့္ၾကမ်ားသည္။

-ဥဗ်ိဳင္း ဝန္းရံသည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

-အိမ္နား ဝန္းက်င္၌ မိႈေပါက္သည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ မိုးႀကိဳးက်သည္။

-သူခိုးေခါင္းျပတ္သည္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ရန္ေအာင္သည္။

-ဓါး၊လွံ, အေရာက္ေတာက္သည္ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ဘုန္းႀကီးသည္။

-ေထာပတ္ရည္၊ႏိုရည္ကို ရြံ႔႐ွာေသာအားျဖင့္ ျမင္မက္ေသာ ➖ ငတ္မြတ္ေဘး၊နာဖ်ားေဘးေရာက္သည္။

-အသီးႏွင့္ျပည္စံုေသာ သရက္၊ဥသ်ွစ္ပင္တို႔ကို ျမင္မက္ေသာ ➖ ဥစၥာတိုးသည္။

-ေထာပတ္ပ်ားရည္တို႔ကို ျမင္မက္က ➖ ခ်မ္းသာႀကီးသည္။

-ေရႏွင့္ေႁမြ၊ကင္းကို ျမင္မက္က ခ်မ္းသာေရာက္သည္။

-ေစတီ၊ဆင္တု၊တိမ္တိုက္၊ရဟန္း၊ပု႑ား၊မင္းတို႔ကို ျမင္မက္က ➖ ေကာင္းက်ိဳးေရာက္သည္။

-စင္ၾကယ္ေသာ သူငယ္၊ႂကြယ္ဝေသာသူ၊မီးရဲရဲ၊ျမင္း၊စစ္သား၊ယာဥ္၊သစ္ပင္၊အစြယ္ရိွေသာ🐘🐟ဆင္၊ငါးစိမ္း၊အဆိပ္တို႔ကို ျမင္မက္က ➖ ေကာင္းက်ိဳးေရာက္သည္။

ဆရာဟိဏ္းမိုးထက္[B.A-Geog;]

၃၅လမ္ း၊ ၇၃လမ္ းႏွင္ ့၇၄လမ္ းၾကား၊ – ေမာရဂီဝ-ရပ္ ကြက္ ၊

ခ်မ္ း ေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊မႏၱ ေလးၿမိဳ႕။

✆ 09-260506501

,

About popinvdo.xyz(ပဲပင္​​ေပါက္​)

View all posts by popinvdo.xyz(ပဲပင္​​ေပါက္​) →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *