မိန္းကေလးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ ဆိုရင္

၁။ ႀကီးတာကို ႐ွာပါ။

၂။ အ႐ွည္ကို ၾကည့္ပါ။

၃။ ဝင္ဆန္႔ မဆန္႔ သိပါ။

၄။ ေတာ္မေတာ္ စမ္းသပ္ပါ။

၅။ အေနေတာ္ကို ေရြးပါ။

မိန္းကေလးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မယ္ ဆိုရင္…

၁။ ႀကီးတာကို ႐ွာပါ ဆိုတာ ဥာဏ္ပညာ ႀကီးတာကို ေျပာတာပါ။ ဥာဏ္ပညာ ႀကီးသူမွသာ အိမ္ေထာင္ကို ဦးစီး ဦးေဆာင္ ျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါလား ။

၂။ အ႐ွည္ကို ၾကည့္ပါ ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဝလက္တြဲေဖၚ ျဖစ္မယ့္သူက ကိုယ္နဲ႔ စိတ္ထားျခင္း ကိုက္ညီရဲ႕လား၊ စိတ္ထားေကာင္းရဲ႕လား၊ ကိုယ့္အေပၚ ေကာင္းရဲ႕လား အကဲခတ္ ၾကည့္ပါလို႔ ေျပာတာပါ။ ဒါမွ ေရ႐ွည္ တည္တံ့ ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါလား ။

၃။ ဝင္ဆန္႔မဆန္႔ သိပါ ဆိုတာ လူေတာ သူေတာထဲ ဝင္ဆန္႔ မဆန္႔ ကို သိေအာင္ လုပ္ဖို႔ ေျပာတာပါ။ သူခိုး၊ ဂ်ပိုး၊ မုဒိန္းေကာင္၊ ကေလကေခ် ၊ ေအာက္တန္းစားေတြ ျဖစ္ေနရင္ လူေတာမတိုးလို႔ ကိုယ္ပဲ ဒုကၡေရာက္ရမွာ မဟုတ္ပါလား ။

၄။ ေတာ္မေတာ္ စမ္းသပ္ပါ ဆိုတာ ကိုယ့္နဲ႔ သင့္ေတာ္၏ မသင့္ေတာ္၏ စမ္းသပ္ခိုင္းတာပါ။ သူ႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝန္းေတြ ၊ သူ႔ရဲ႕ ေနထိုင္မႈ႔စ႐ိုက္ေတြ၊ ေျပာပံုဆိုပံု ေနပံုထိုင္ပံု ဘယ္လိုရိွတယ္ သိမွ ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္ မသင့္ေတာ္ သိမွာ မဟုတ္ပါလား ။

၅။ အေနေတာ္ကို ေရြးပါ ဆိုတာ သိပ္ခ်မ္းသာလြန္းတဲ့သူ၊ သိပ္ဆင္းရဲတဲ့သူ၊ သိပ္ေခ်ာလြန္းတဲ့သူ ၊ သိပ္႐ုပ္ဆိုးလြန္းတဲ့သူ၊ သိပ္ဝလြန္းတဲ့သူ၊ သိပ္ပိန္လြန္းတဲ့သူ စသည္ျဖင့္ အစြန္းတဖက္ ထြက္ေနတဲ့သူကို မေရြးပဲ ကိုယ္နဲ႔ လိုက္ဖက္ညီမယ့္ အေနေတာ္ကို ေရြးပါလို႔ ေျပာတာပါ။ ဒါမွ စိတ္ခ်လက္ခ် စိတ္လက္ခ်မ္းသာ ေနႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါလား ။

Credit လွေတာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *