ပင္စင္လစာ သိခ်င္လို႔ တင္ေပးပါဆိုလို႔ပါ

ပင္စင္လစာ သိခ်င္လို႔ တင္ေပးပါဆိုလို႔ပါရွင္။

ပင္စင္က သတ္သတ္ပါ။ခု ဝတ္စံုေျပာင္း လစာထပ္ရတာက သတ္သတ္ပါ။ဥပမာ-ဗိုလ္ခ်ဴပ္သိန္းစိန္ သမၼတျဖစ္ေတာ့ လစာ သိန္း၅၀ထပ္ရခဲ႕သလိုပါ။ျပည္သူ႔အားလံုးရဲ႕ အခြန္ေငြ ဘ႑ာထဲကပဲ ႏွစ္စဥ္ေပးေနရတာပါ လက္ရိွ အစိုးရ လူၾကီးေတြရဲ႕(ဝတ္စံုေျပာင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ႏွစ္သီးစားမ်ား အပါအဝင္) လစာပါ ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္မႈးၾကီး ဦးသန္းေရႊ ပင္စင္လစာ(သိန္း၁၀၀)

ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေမာင္ေအး ၈၀ သိန္း သူရဦးေရႊမန္း ၅၀ သိန္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္သိန္းစိန္ ၅၀ သိန္း တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၅၀ သိန္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္တင္ေအး ၅၀ သိန္း

က်န္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဴပ္ပင္စင္လစာေတြ ပံုမွၾကည့္ပါ။ဆုေၾကးေတြပါ ယူထားတာ ပါပါတယ္ရွင္

ယခု လက္ရိွအစိုးရလက္ထက္ ျပည္​​ေထာင္​စုအစိုးရအဖြဲ႔ လစာမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ  ၅၀ သိန္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၄၅ သိန္း ဒုတိယသမၼတ ၄၀ သိန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၃၅ သိန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၃၅ သိန္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၃၅ သိန္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ၃၀ သိန္း

ျပည္နယ္/တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္  ၃၀ သိန္း ျပည္နယ္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၃၀ သိန္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ၃၀ သိန္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္  ၃၀ သိန္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌ ၃၀ သိန္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံုရံုးဥကၠဌ ၃၀ သိန္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၃၀ သိန္း ရာထူးဝန္အဖြဲ႔ ဥကၠဌ ၃၀ သိန္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ ၃၀ သိန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ၃၀ သိန္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌ ၃၀ သိန္း

(အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးရာထူး႐ွိသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။)

ျပည္ေထာင္စု ဒုဝန္ႀကီး ၂၀ သိန္း ဒုတိယေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ၂၀ သိန္း ေရြးေကာ္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ သိန္း ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္  ၂၀ သိန္း ရာထူးဝန္ အဖြဲ႔ဝင္၂၀ သိန္း ျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌ ၂၀ သိန္း

ျပည္နယ္/တိုင္း ဝန္ႀကီး ၂၀ သိန္း ျပည္နယ္/တိုင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ၂၀ သိန္း ျပည္နယ္တိုင္း ဥပေဒခ်ဳပ္ ၂၀ သိန္း ျပည္နယ္/တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ၂၀ သိန္း

(အျခားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏို္င္ငံေရး ရာထူး႐ွိသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္  ၁၀ သိန္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ သိန္းျပည္နယ္/တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္

တရားသူႀကီးမ်ား ၁၀ သိန္း းျပည္နယ္/တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၅ သိန္​း

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *