အလုပ္ မွာ အခက္ အခဲ တစ္ခုခု နဲ႔ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႕လာ တိုင္း ႐ြတ္ဆို ရမည့္ ဂါထာေတာ္ !!!

ေဘးရန္အေပါင္းကို ေအာင္နိုင္ေစမည့္ “ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး” ဂါထာေတာ္

မာရံ ယကၡံ ဂဇံ ေစာရံ

စိဥၥမာနဥၥ သစၥကံ

နာဂံ ဗကံ ဇိေနာ ဇိနိ

ေဟာတု ေမ ဇယမဂၤလံ

ဂါထာေတာ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဇိေနာ = ေအာင္သူတစ္ကာတို႔၏ အထြဋ္တမြတ္ ဥေသၽွာင္ ဘုန္းေခါင္ ဘုန္းဖ်ား ျမတ္ဘုရားသည္။

၁။ မာရံ

ယူဇနာတစ္ရာ့ငါးဆယ္ အံ့ဖြယ္ႀကီးဘိ ဂိရိေမခလာ မည္သာတြင္ျခင္း နတ္ဆင္မင္းထက္ စီးနင္းတက္၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္သာ စစ္ဗိုလ္ပါနဲ႔ ဝဲယာစီယွက္ လက္႐ုံးတစ္ေထာင္ ဖန္ဆင္းေဆာင္၍ နိုင္ေယာင္စစ္ထိုး ေက်ာ္လြံ႕ဟိုးသား တန္ခိုးေတာက္ပ ေတဇထန္ျပင္း မာရ္နတ္မင္းကို လည္းေကာင္း။

၂။ ယကၡံ

စြယ္ရွည္ေငါေငါ ျမင္သူေမာမၽွ နက္ေက်ာနီက်င္ ေမြးမၽွင္မုတ္ဆိတ္ ဖြားလ်ားၿမိတ္သား လန႔္ထိတ္ဖြယ္သာ ႀကီးဧရာႏွင့္ သခၤ်ာျမားေျမာင္ ေလးေထာင္သုံးရာ ႏွစ္ဆယ္သာေအာင္ မ်ားစြာလူသား ေန႔တိုင္းစားသည့္ စြမ္းအားႀကီးလွ အာဠာဝကတြင္ျခင္း ဘီလူးမင္းကို လည္းေကာင္း။

၃။ ဂဇံ

ဆယ့္ေျခာက္ေမာင္းအိုး ၿဖိဳးၿဖိဳးျပည့္ႏွက္ ေသအရက္ကို တိုက္လ်က္ထန္ျပင္း နင္းစိမ့္ရည္မွတ္ ေဒဝဒတ္တို႔ တိုက္လႊတ္ေသာအား ဘုရားျမတ္စြာ ဆြမ္းခံရာ၌ ပက္ပါဦးတည္ စူးစူးရည္၍ သတ္မည္ဧကန္ အျမန္ေျပးလာ သံဆိုးစြာျဖင့္ နာဠာဂီရိ မည္ရွိေခၚတြင္ မင္းစီးဆင္ကို လည္းေကာင္း။

၄။ ေစာရံ

သုံးယူဇနာ ရွည္စြာခ်င့္မွန္း ခရီးလမ္းကို မပန္းမဟိုက္ မရွိုက္လ်င္ျပင္း တဟုန္ျခင္းျဖင့္ ေျပးနင္းစြမ္းနိုင္ ၿပိဳင္သူဘက္ရွား လူအမ်ားကို ဓားလွံစြဲကာ ဖမ္းသတ္ကာလၽွင္ ယူခါလက္ညႇိုး ႀကိဳးျဖင့္သီ႐ုံး ပန္းကုံးအသြင္ လည္ဝယ္ဆင္ေသာေၾကာင့္ အဂၤဳလိမာလ မည္ရတြင္ၿပီး သူခိုးႀကီကို လည္းေကာင္း။

၅။ စိဥၥမာနဥၥ

ပရိသတ္အား ျမတ္ဘုရားလၽွင္ တရားေဟာကာေနစဥ္ခါ၌ ေသခ်ာေျပျပစ္ ပတ္ရစ္ဖြဲ႕ေႏွာင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၍ ဘုန္းေခါင္လူ႔ဖ်ား ကၽြန္မအားကို ျပစ္မွားၿပီးခါ ဘယ့္ေၾကာင့္သာလၽွင္ အိပ္ရာမျပင္ သူေတာ္စင္သို႔ မျမင္ေသာ့ေထြ ဣေျႏၵႏွင့္ ေနသနည္းဟု အမွုေဖြရွာ စြပ္စြဲလာေသာ စိဥၥမာမည္ထုတ္ မိန္းမယုတ္ကို လည္းေကာင္း။

၆။ သစၥကံ

ဝါဒတစ္ေထာင္ အာဂုံေဆာင္၍ ဂုဏ္ေရာင္လႊားပ မိုက္မာနေၾကာင့္ အနိစၥအနတၱ သခၤါရကို နိစၥအတၱာထပ္၍သာလၽွင္ ျမတ္စြာရွင္ေစာ တရားေဟာလည္း သေဘာမက် မွားေလစြဟု ရွုတ္ခ်ခါခါ ျပစ္တင္လာေသာ မိစၧာယူႀကိဳက္ ပရိဗိုဇ္သစၥက ကူဋဒႏၲကို လည္းေကာင္း။

၇။ နာဂံ

ေလးလ်ံေရာင္စို ေတာင္ျမင္းမိုရ္ကို ကိုယ္ျဖင့္ခုနစ္ထပ္ ရစ္ပတ္ကာလႊမ္း တတ္နိုင္စြမ္းေသာ ၾကမ္းထန္းခက္ထန္ မ်က္ေစာင္းမာန္ႏွင့္ ပဌမံအာလိႏၵ ေနသမၽွတလႊား နတ္နဂါးကို ပိုင္ကာစိုးရ တန္ခိုးျပသည့္ နေႏၵာပနႏၵ တြင္ျခင္းနဂါးမင္းကို လည္းေကာင္း။

၈။ ဗကံ

သႆတဒိ႒ိ မွားဘိအယူ မိစၧာဟူသား ဘူဇဂေႁမြကိုက္ ေလတုံလတ္ အာဘႆရာ ျဗဟၼာခပင္း တုံ႔ဝပ္ျခင္းႏွင့္ ႀကီးမင္းေတဇ တန္ခိုးပသား ဗကမည္သာ ထိုျဗဟၼာကို လည္းေကာင္း။

ဇိနိ = တန္ခိုးဉာဏ္ရွိန္ ဝရဇိန္စက္ျမတ္ အတုလႊတ္ျဖင့္ မခၽြတ္ေအာင္ေတာ္မူေလၿပီ။

တံေတဇသာ = ထိုသို႔ေအာင္ျခင္းတရားမင္း၏ ထြန္းဝင္းေတေဇာ္အာႏုေဘာ္ျဖင့္

ေမ = အကၽြႏု္ပ္အား

ဇယမဂၤလံ = ေရာဂါေဘးဒဏ္ ရန္မာန္ခပင္း စိုးရိမ္ျခင္းကို ႏွိမ္နင္းေအာင္ တတ္ေကာင္းျမတ္လွစြာ မဂၤလာသည္။

ေဟာတု = စင္စစ္မေသြျဖစ္ပါေစသတည္း။

“ေမတၱာတန္ခိုး တရားတန္ခိုးျဖင့္ ေအာင္နိုင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္တို႔ေၾကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပ ေဘးရန္ဟူသမၽွ ပ်က္ျပယ္ပါေစသတည္း။

ရန္မာနကင္းကင္းျဖင့္ ေအာင္ျခင္းႀကီး ေအာင္ပါေစသတည္း။”

source  မူရင္းေရးသားသူ

About ေမ သတင္း ေလး

View all posts by ေမ သတင္း ေလး →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *